پنجشنبه 19 تير 1399  

معرفی

معاون.معاون غذا و دارو

نام و نام خانوادگی :      دکتر هدا مجیری فروشانی

سمت :                      معاون غذا و دارو دانشکده

میزان تحصیلات :        دکترای تخصصی فارماکولوژی 

محل اخذ آخرین مدرک : دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شماره تماس  :            53329012 - 061