اخبار

.

برگزاری دوره های آموزشی استاندارد 20 ساعته و تقویت آموزش علمی و عملی کارکنان جهت کسب مهارتهای کمک به مادران و حل مشکلات شیر دهی ،و ضرورت بازآموزی کارکنان می تواند بیش از پیش در ارتقا دانش و مهارت کارکنان و حمایت و دسترسی مادران به مراقبت های ضروری تغذیه شیر خواران و ارتقا شاخص های سلامت و تغذیه با شیر مادر موثر باشد . لذا بدین منظور واحد مامایی معاونت درمان اقدام به برگذاری دوره مذکور جهت گروه هدف برنامه شامل پزشکان متخصص زنان و زایمان و اطفال ، پزشکان عمومی ، ماماها ، پرستاران ،پرسنل اتاق عمل در مرداد ماه سال جاری نمود

عكس هاي مرتبط :

بیشتر