اخبار

.

کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در روز شنبه 30/6/98 با حضور آقای دکترناصری پور قائم مقام معاون درمان دانشکده ،مدیر امور آزمایشگاهها (آقای دکترکواری زاده ) ،روسای بیمارستانهای تحت پوشش ،مسئولین فنی و سوپروایزرهای آزمایشگاههای مراکز بیمارستانی در دفتر معاون درمان برگزارگردید.
مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی ،از مهمترین برنامه های عملیاتی وزارت بهداشت می باشد.در این جلسه  دکترکواری زاده در خصوص معیار انتخاب شاخص ها واستراتژیهای لازم در سطح  بیمارستانها مطالبی ارائه نمودند.

بیشتر