اخبار
1396/8/3 چهارشنبه
پایان عملیات اجرایی بازسازی بال شمالی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان
پایان عملیات اجرایی بازسازی بال شمالی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان
پایان عملیات اجرایی بازسازی بال شمالی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir