پنجشنبه 7 اسفند 1399  

معرفی

معرفی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان.نام و نام خانوادگی :       دکتر زینب جوانمردی

سمت :                            سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده

میزان تحصیلات :           دکترای حرفه ایی داروسازی

محل اخذ آخرین مدرک : دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شماره تماس  :                    53329012 - 061