پنجشنبه 7 اسفند 1399  

معرفی مسئول واحد امور اداری

معرفی مسئول واحد امور اداری.نام و نام خانودگی : شهلا مویدراد

میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

سمت :  مسئول امور اداری