پنجشنبه 7 اسفند 1399  

معرفی مسئول واحد آمار

معرفی مسئول واحد آمار.مسئول واحد آمار

نام و نام خانودگی :                  فروغ حاجی باقری

سمت :                                کارشناس آمار

میزان تحصیلات :                   فوق لیسانس آمار ریاضی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه شهید چمران اهواز