پنجشنبه 14 اسفند 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف مسئول واحد آمار.مزایای تشکیل واحد آمار
:

1-     رساندن دقیقتر اطلاعات وآمار به واحدها
2-      کنترل بهتر و دقیقتر منابع آماری
3-     هماهنگی هر چه بیشتر بین ادارات مختلف معاونت و واحدهای اداری
4-     سرعت در دریافت اطلاعات و پاسخ گویی به نامه ها
5-     تعیین شاخصهای هر واحد با هماهنگی مسئولین ادارات و کارشناسان

خلاصه ای ازفعالیتهای واحد آمار :

1-     ارتباط و هماهنگی با روسا و کارشناسان جهت تهیه و تنظیم عملکرد ماهیانه
2-     کنترل و بررسی منابع آماری
3-     بررسی و بازبینی آمارهای واصله از واحدهای مختلف
4-     پردازش آمارها با هماهنگی کارشناسان ذیربط
5-     گردآوری عملکرد ماهیانه ، شش ماهه و سالیانه
6-      ارائه اطلاعات استخراج شده به ارگانهای ذیربط
7-     ارائه اطلاعات آماری مورد نیاز مدیران ارشد
8-     برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه پوسترهای آموزشی و کاربردی در زمینه غذا و دارو
9-     برنامه ریزی جهت تهیه پوستر عملکرد سالیانه حوزه معاونت غذا و دارو
10-برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارسال خبر و گزارش به خبرنامه غذا و دارو